Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Εδώ μπορείτε να βρείτε ορισμένους χρήσιμους συνδέσμους που οδηγούν σε άλλους ιστότοπους, οι οποίοι λειτουργούν και συντηρούνται από τρίτους, χωρίς να ελέγχονται από την ομάδα Creating Narratives. Οι  σύνδεσμοι αυτοί, μπορούν να λειτουργήσουν ως χρήσιμες πηγές πληροφοριών και γνώσεων και σχετίζονται με τον ευρύτερο χώρο της ψυχοθεραπείας, της συστημικής προσέγγισης και του ψυχοδράματος, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε χώρες του εξωτερικού.

Σύλλογοι και Εταιρείες Ψυχολόγων

Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων

Ο “Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων” με έδρα την Αθήνα ιδρύθηκε με σκοπό: α) την προώθηση της επιστημονικής ψυχολογικής έρευνας και η διατήρηση
σε υψηλή στάθμη του επιστημονικού και επαγγελματικού έργου του ψυχολόγου, β) την κατοχύρωση του επαγγέλματος του ψυχολόγου,
γ) την ενημέρωση του κοινού για τη σημασία του έργου του ψυχολόγου,
δ) την μέριμνα για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δραστηριοτήτων
του σε διάφορους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, και
ε) τη διάδοση και εκλαΐκευση των ψυχολογικών γνώσεων.σε υψηλή στάθμη του επιστημονικού και επαγγελματικού έργου του ψυχολόγου, β) την κατοχύρωση του επαγγέλματος του ψυχολόγου,
γ) την ενημέρωση του κοινού για τη σημασία του έργου του ψυχολόγου,
δ) την μέριμνα για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δραστηριοτήτων
του σε διάφορους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, και
ε) τη διάδοση και εκλαΐκευση των ψυχολογικών γνώσεων.

Μόνιμη Επιτροπή Φοιτητω΄ν Ψυχολογίας Ελλάδος

Οι επίσημες προσπάθειες σύστασης της “Μόνιμης Επιτροπής Φοιτητών Ψυχολογίας Ελλάδος” ξεκίνησαν το 2016 από 4 προπτυχιακές φοιτήτριες σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων. Ακολούθησαν ποικίλες συναντήσεις και συζητήσεις. Συντάχθηκε και ελέγχθηκε ο Εσωτερικό Κανονισμός λειτουργίας και συνεργασίας με τον ΣΕΨ. Στις 11 Δεκεμβρίου 2019 έλαβαν χώρα η 1η Γενική Συνέλευση και οι πρώτες εκλογές της ΜΕΦΨΕ, κάνοντας την Μόνιμη Επιτροπή πραγματικότητα. Μεταξύ των άλλων, η Μόνιμη Επιτροπή Φοιτητών Ψυχολογίας Ελλάδος

  • Δημιουργία σχέσεων και διόδων επικοινωνίας μεταξύ των φοιτητών.
  • Ενημέρωση σχετικά με την επιστήμη της Ψυχολογίας και της επαγγελματικής ζωής.
  • Συμμετοχή και εκπροσώπηση σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς επιστημονικούς και επαγγελματικούς συλλόγους.
  • Ενθάρρυνση της κινητικότητας.
  • Η σύνδεση των φοιτητών Ψυχολογίας με την κοινωνική και επαγγελματική ζωή.
Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία

H “Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία” ιδρύθηκε το 1990 κι έχει ως έδρα της
τη Θεσσαλονίκη.

Σκοποί της ΕΛΨΕ, σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι:

  • Η προαγωγή της έρευνας και της διδασκαλίας της ψυχολογίας.
  • Η διατήρηση και ανάπτυξη της επιστημονικής επικοινωνίας μεταξύ των ψυχολόγων που διδάσκουν και καλλιεργούν ερευνητικά την ψυχολογία στα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα της χώρας και η υποστήριξη της επιστημονικής τους προόδου.
  • Η διάδοση της επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας στο ευρύ κοινό και η προαγωγή της ψυχικής υγείας του λαού γενικότερα.
  • Η δημιουργία και η σύσφιξη των μεταξύ των ψυχολόγων κοινωνικών σχέσεων.
The European Federation of Psychologists Associations

Η “EFPA” είναι η Ομοσπονδία των Εθνικών Συλλόγων Ψυχολόγων.
Παρέχει ένα φόρουμ για την ευρωπαϊκή συνεργασία σε ένα ευρύ
φάσμα τομέων ακαδημαϊκής κατάρτισης, πρακτικής ψυχολογίας
και έρευνας.

Εταιρείες Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας

Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής

Η “Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ.)” είναι η Εθνική
Εταιρεία των Συμβούλων Ψυχικής Υγείας και αποτελεί Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα. Είναι ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής
Εταιρείας Συμβουλευτικής (E.A.C.) και μέλος του Διοικητικού της
Συμβουλίου. Το Σωματείο ιδρύθηκε το 1994 με σκοπό την προαγωγή
και ανάπτυξη της Συμβουλευτικής ως μέσο για την αναβάθμιση του
τρόπου ζωής σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής (European Association for Counselling)

Το 1992, κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου στο Μοντεκατίνι της Ιταλίας, 13 χώρες ίδρυσαν την “Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλετικής (European Association for Counselling)”. Στόχος της μεταξύ των άλλων, είναι η προαγωγή της συμβουλευτικής σαν ξεχωριστός κλάδος/επάγγελμα, η εξασφάλιση ενός κοινού επαγγελματικού ηθικού πλαισίου που θα χρησιμεύσει στην επαγγελματική συμβουλευτική πρακτική και η ενθάρρυνση περαιτέρω έρευνας γύρω από τη συμβουλευτική.

Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος

Η “Ε.Ε.Ψ.Ε.” ιδρύθηκε στις 16 Ιουνίου του 1998 και αποτελεί
τακτικό μέλος της Ευρωπαικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας.
Η Εταιρεία έθεσε, ευθύς εξ αρχής, ως βασικό της σκοπό τη
βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των υπηρεσιών ψυχικής
υγείας στην Ελλάδα, μέσω της ανάπτυξης και αναβάθμισης του
επιπέδου άσκησης της ψυχοθεραπείας.

European Association for Psychotherapy (Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ψυχοθεραπείας)

Το “EAP”, αντιπροσωπεύει 128 οργανώσεις (31 εθνικές ενώσεις
ομπρέλα, 17 ευρωπαϊκές ενώσεις ψυχοθεραπείας) από 41
ευρωπαϊκές χώρες και περισσότερους από 120.000 ψυχοθεραπευτές.
Με βάση τη Διακήρυξη του Στρασβούργου για την Ψυχοθεραπεία του
1990
, το EAP αντιπροσωπεύει υψηλά πρότυπα για μια επιστημονικά
θεμελιωμένη κατάρτιση και αποτελεί μια ελεύθερη και ανεξάρτητη
πρακτική ψυχοθεραπείας.

Εταιρείες και Ενώσεις Ψυχοδράματος

Federation of European Psychodrama Training Organisations (FEPTO)

Η “FEPTO”, συγκεντρώνει όλα τα  πιστοποιημένα ινστιτούτα και κέντρα που παρέχουν εκπαίδευση στο Ψυχόδραμα στης χώρες της Ευρώπης και της Μεσογείου. Ο χαρακτήρας της Ομοσπονδίας αυτής, είναι καθαρά επιστημονικός και εκπαιδευτικός. Σκοπός της, είναι να ενισχύσει το επίπεδο αναγνώρισης του Ψυχοδράματος ως ψυχοθεραπευτική μέθοδο, να προάγει την έρευνα σχετικά με το ψυχόδραμα, να ενισχύσει την εγκυρότητά του ως ψυχοθεραπευτική προσέγγιση και να καθιερώσει ένα ενιαίο επαγγελματικό ηθικό πλαίσιο.

American Society of Group Psychotherapy and Psychodrama

Η  “ASGPP”, είναι μία Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση και ιδρύθηκε από το J.L. Moreno, που είναι και ο ιδρυτής του Ψυχοδράματος. Αποτελεί την παλαιότερη οργάνωση για το Ψυχόδραμα, την Κοινωνιομετρία και την Ομαδική Ψυχοθεραπεία, τόσο στην Αμερική, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η φιλοσοφία της Ομοσπονδίας, είναι αρκετά μοναδική, καθώς στους κόλπους της συνυπάρχουν διαφορετικές γενιές επαγγελματιών, που προσπαθούν να συγκεράσουν με ένα ισορροπημένο τρόπο το παλιό με το καινούριο, έχοντας πάντα σαν κύριο μέλημα, τη διατήρηση των βέλτιστων πρακτικών.

Σύλλογοι Ψυχιάτρων

Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία

Η “Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία” ιδρύθηκε το 1986 στην Αθήνα.
Σκοπός της ΕΨΕ είναι η προαγωγή της Ψυχιατρικής στην Ελλάδα,
η ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας των ελλήνων ψυχιάτρων τόσο μεταξύ των όσο και με τους συναδέλφους τους των άλλων χωρών
καθώς και με τις άλλες ιατρικές ή μη ειδικότητες που σχετίζονται με την Ψυχιατρική. Το όραμά της είναι μια κοινωνία που διαθέτει διαθέσιμη, προσβάσιμη ποιοτική ψυχιατρική διάγνωση και θεραπεία.

American Psychiatric Association

Η “Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία”, πλέον μετράει πάνω από 37.000 μέλη που σχετίζονται με την ψυχιατρική πρακτική, την έρευνα και την ακαδημαϊκή εκπροσώπηση των ποικίλων αναγκών των ασθενών που φροντίζουν. Μεταξύ των άλλων, η “Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία”, στοχεύει στην συνεχή προαγωγή της καθολικής, γενικής και ισότιμης πρόσβασης των ατόμων που εμφανίζουν ψυχικές διαταραχές σε ποιοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας, τη συνεχή ψυχιατρική εκπαίδευση, κατάρτιση και έρευνα καθώς και την ενίσχυση της εκπροσώπησης της ψυχιατρικής και την εξυπηρέτηση των επαγγελματικών αναγκών των μελών της.

Εταιρείες Συστημικής - Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας

Ελληνική Εταιρεία Συστημικής και Οικογενειακής Θεραπείας

Η “ΕΛ.Ε.ΣΥ.Θ.” δημιουργήθηκε το 1998 με στόχο τη δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ ψυχοθεραπευτών και επιστημόνων άλλων ειδικοτήτων που επιθυμούσαν την προώθηση της συστημικής σκέψης και πρακτικής στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Στόχος της είναι η προαγωγή της ψυχικής υγείας  και η ανάπτυξη παρεμβάσεων θεραπείας και πρόληψης σε άτομα, οικογένειες, κοινωνικές ομάδες και ευρύτερα συστήματα.

European Family Therapy Association

Η “Ευρωπαϊκή Ένωση Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA)”
είναι μια διεθνής ένωση αφιερωμένη σε επιστημονικούς σκοπούς.
Η EFTA ιδρύθηκε το 1990 και έχει μέλη από 29 ευρωπαϊκά έθνη.
Πρόκειται για μια αυστηρά μη κερδοσκοπική ένωση.

International Family Therapy Association

H “Διεθνής Ένωση Οικογενειακής Θεραπείας (IFTA)”, ιδρύθηκε το 1987.  Παρέχει διεθνή συνέδρια για την προώθηση, την ενίσχυση και τη βελτίωση της ποιότητας της οικογενειακής θεραπείας, την ποιότητα των σχέσεων εντός των οικογενειών και την προώθηση της ευημερίας και της ειρήνης στον κόσμο μας, έχοντας ως κύριο γνώμονα ότι ο ακρογωνιαίος λίθος κάθε κοινωνίας (όσο μικρής ή μεγάλης είναι), είναι η οικογένεια.

Επιστημονικές Βιβλιοθήκες

Directory of Open Access Journals

Το DOAJ, είναι ένας διαδικτυακός κατάλογος, ο οποίος ευρετηριάζει
και παρέχει πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας, ανοιχτής πρόσβασης, επιστημονικά περιοδικά.

American Psychological Association (Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία)

Η “Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία – APA” είναι η κορυφαία επιστημονική και επαγγελματική
οργάνωση που εκπροσωπεί την ψυχολογία στις Ηνωμένες Πολιτείες,
με περισσότερους από 115.700 ερευνητές, εκπαιδευτικούς, κλινικούς
ιατρούς, συμβούλους και φοιτητές ως μέλη της.